General Terms and Conditions

U kunt onze algemene voorwaarden ook hier downloaden als PDF-document.

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel:84658924
BTW-nummer: NL8584.92.659.B01
Versie: mei 2020

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Superbeing B.V. is een besloten vennootschap, tevens handelend onder de naam “Dreams Come True Now”, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84658924, waaronder – voor het geval dat de onderneming wordt ingebracht in een rechtspersoon – mede wordt verstaan iedere onderneming die een dochteronderneming als bedoeld in artikel 2:24a BW van Superbeing is, waarmee Superbeing in een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW is verbonden, dan wel waarin Superbeing een deelneming als bedoeld in artikel 2:24c BW heeft, hierna aangeduid met ‘wij’, ‘ons’, of ‘onze’.

Wederpartij en/of opdrachtgever: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, diens eventuele vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtverkrijgende en erfgenamen.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever. Een overeenkomst tot dienstverlening bestaat altijd uit een inspanningsverbintenis en dus uitdrukkelijk niet uit een resultaatsverbintenis.

Artikel 2. Algemeen

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.
 2. Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten.
 3. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die met ons worden gesloten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij door ons andersluidend schriftelijk is bevestigd.
 6. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 7. Wij kunnen voorwaarden stellen indien communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail plaatsvindt.
 8. Wij zijn gerechtigd om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn steeds in te zien op onze website en deze gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing vanaf de dag waarop die aan de opdrachtgever ter hand zijn gesteld. 

Artikel 3. Aanbiedingen

 1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt een geldigheidsduur van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dagtekening van de offerte. Wij hebben het recht om tot 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding alsnog af te zien van de opdracht.
 3. Wij gaan uit van de juistheid en volledigheid van de door of namens opdrachtgever aan ons verstrekte ontwerpen, specificaties, (elektronische) bestanden en andere gegevens waarop wij onze aanbieding baseren en zullen die zonder nadere opdracht dus niet controleren.
 4. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een opdracht. Acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever ter kennis gebracht.

Artikel 4. Overeenkomst

 1. Wij zijn verplicht om de ons opgedragen werkzaamheden goed en zorgvuldig uit te (doen) voeren. Alle diensten van ons worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Superbeing uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 2. Een overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor de duur van het project, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Wij kunnen voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan opdrachtgever. Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie.
 4. Wij zijn steeds gerechtigd een voorschot te vragen voor de externe kosten (waaronder de kosten voor de door ons in te schakelen derden) en voor een deel van ons honorarium. Zonder betaling van dat voorschot kunnen wij onze werkzaamheden opschorten. Voorschotten worden verrekend met onze slotdeclaratie.
 5. De opdrachtgever is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen, welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle vergunningen, ontheffingen en alle andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren, tijdig worden verkregen.
 7. Al het opgenomen en bewerkte materiaal wordt, indien opdrachtgever dit verlangt, bewaard in ons digitaal archief. Opdrachtgever dient dit verlangen aan te geven alvorens de productie is opgeleverd. Na oplevering kan geen aanspraak meer worden gemaakt op het archiveren. De archiveringskosten zijn afhankelijk van de duur en grootte van het project. Indien opdrachtgever dit verlangt, wordt een offerte opgesteld. Opdrachtgever heeft niet het recht over dit materiaal te beschikken en het eigendomsrecht blijft van ons, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij diefstal, vermissing, brand of enige andere vorm van verlies kunnen wij maximaal aansprakelijk worden gesteld voor de reeds betaalde archiveringskosten.
 8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. Tenzij anders overeengekomen komen bij werkzaamheden buiten de thuislocatie de kosten van vervoer, reis- en verblijfkosten voor rekening van opdrachtgever. De kosten van vergeefse reizen worden eveneens in rekening gebracht.
 10. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De toepasselijkheid van art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zullen wij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 11. Indien wij of door ons ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verrichten op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst, duur, opschorting en ontbinding

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wij zullen de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst substantiële (financiële en/of kwalitatieve) consequenties heeft, zullen wij de opdrachtgever hierover inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zullen wij daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. 
 6. Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 
  1. De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet stipt of niet volledig nakomt.
  2. Ons na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of in geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen.
  3. De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 7. Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons mag worden verwacht.
 8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn onze vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij de aanspraken voortvloeiend uit de wet en overeenkomst.

Artikel 6. Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
  1. vermeld in Euro (€), eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;
  2. exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege;
  3. en exclusief eventuele reis- en administratiekosten en kosten derden.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst tot dienstverlening een vast honorarium overeenkomen.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens onze gebruikelijke uurtarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uur tarief schriftelijk is overeengekomen.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand, kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening gebracht worden.
 5. Bovendien mogen wij het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, dat in redelijkheid niet van ons mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Wij zullen de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Wij zullen daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 6. Het ontstaan van meerwerk, 25% van het offertebedrag te boven gaande, zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan de opdrachtgever worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. De opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd tenzij de opdrachtgever direct na melding ons heeft bericht van dat meerwerk af te zien. Meerwerk kan niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Meerwerk kan tot gevolg hebben dat het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden wordt beïnvloed.
 7. In geval van tussentijdse verhoging van kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake doende wettelijke voorschriften.
 8. Voor werkuren buiten de gebruikelijk werktijden kunnen wij een tarief berekenen van 150% van het geldende uurtarief.

Artikel 7. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient gehele betaling te geschieden binnen 14 dagen na oplevering op een door ons aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. De op onze bankafschrift aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen opdrachten tot € 7.500,- door de opdrachtgever te worden voldaan in twee termijnen: 50% bij schriftelijk akkoord van de opdracht en 50% na oplevering. Opdrachten boven de € 7.500,- dienen te worden voldaan in drie termijnen: 50% bij schriftelijk akkoord van de opdracht, 25% gedurende en 25% na afloop van de dienstverlening. Opdrachten met een looptijd van minder dan één maand dienen in één termijn te worden voldaan.
 2. Alle door opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakt invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factu(u)r(en).
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Klachten met betrekking tot de geleverde goederen/diensten schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Wij hebben de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij directe betaling.
 6. In geval van liquidatie, WSNP, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zullen onze vorderingen en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens ons, onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 8. Rente en kosten

 1. Indien betaling niet binnen de bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum een samengestelde rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het (nog) openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief van onze rechtsbijstandverlener te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250,-.

Artikel 9. Levering

 1. Wij zullen ons naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Al onze diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover wij in de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat hebben toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 2. Alle door ons genoemde of overgekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die ons bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door ons genoemde tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden ons niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. Wij spannen ons er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen wij met opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
 3. Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zijn wij steeds gerechtigd na overleg met opdrachtgever deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.
 4. In voorkomend geval rust de bewijslast dat de dienstverlening en de resultaten van de dienstverlening niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam leverancier mag worden verwacht, geheel bij opdrachtgever, onverminderd ons recht met alle middelen tegenbewijs te leveren.

Artikel 10. Annulering geplande werkdagen

 1. Geplande werkdagen kunnen zonder (financiële) gevolgen worden verplaatst of geannuleerd, mits rekening wordt gehouden met een termijn van minimaal 48 uur voor aanvang van de opdracht, dat wil zeggen, voor aanvang van de reistijd. Vindt de verplaatsing of annulering plaats na deze termijn, dan geldt dat:
  1. bij verplaatsing of annulering minder dan 48 uur van te voren wordt 50% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
  2. bij verplaatsing of annulering minder dan 24 uur van te voren wordt 75% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
  3. bij verplaatsing of annulering op de dag zelf wordt 100% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Artikel 11. Geheimhouding en privacy

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is zijn. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien wij, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de Wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. De opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie door de opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor de opdrachtgever uit hoofde van de Wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan ons toerekenbaar zijn.

Artikel 12. Non-wervingsbeding

Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad en slechts na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, medewerkers van ons, of van door ons ingeschakelde derden, waarop ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep is gedaan en/of die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor zover door de (Nederlandse) Wet bepaald.
 2. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze verzekeraar wordt uitbetaald, doch zal in geen geval het totale bedrag van de betreffende opdracht te boven gaan.
 3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden.
 4. Onze aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan ons voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan ons voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Onze aansprakelijkheid is eveneens uitgesloten wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 5. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik of de ongeschiktheid daartoe van het geleverde anders dan voor het doel waarvoor de opdrachtgever het heeft aangeschaft en waarvoor het geleverde is bedoeld.
 6. Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle gevolgen van onder onze verantwoordelijkheid plaatsvindend of gevonden hebbend handelen of nalaten dat inbreuk maakt op rechten van derden en/of dat aan derden schade berokkent of daartoe bijdraagt, voor zover de betreffende inbreuken of schade hun oorzaak vinden in omstandigheden die aan opdrachtgever mogen worden toegerekend dan wel tot diens risicosfeer behoren, behoudens voor zover de aanknopingspunten voor toerekening aan ons aanmerkelijk zwaarder wegen dan de aanknopingspunten voor toerekening aan opdrachtgever. Indien de opdrachtgever aan ons informatiedragers, elektronische bestanden, software, et cetera, verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 7. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat wij zijn uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 8. Wij zijn niet aansprakelijk voor ontstane schade ten gevolge van niet of niet tijdige levering van zaken en/of diensten ten gevolge van overmacht of indien deze een gevolg zijn van omstandigheden die buiten onze risicosfeer vallen dan wel waar wij geen directe invloed op hebben.
 9. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan wij ons ter uitvoering van de overeenkomst bedienen.
 10. Alle gevolgen van gebruik door of onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever van het geleverde, zijn voor rekening en risico van opdrachtgever, in het bijzonder ten aanzien van de door ons verstrekte adviezen. 
 11. Ten aanzien van door ons geleverde producten zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor gebreken indien de betrokken zaken door ons zelf zijn geproduceerd en die producten rechtstreeks in deze staat aan de opdrachtgever zijn geleverd, doch slechts indien de gebreken aantoonbaar aan onze schuld te wijten zijn. Indien een of meer door ons geleverde zaken ondeugdelijk zijn reikt onze aansprakelijkheid nimmer verder dan datgene waarvoor wij de leverancier van de betreffende zaken aansprakelijk kunnen stellen.
 12. De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door ons geleverde zaken, behoudens indien en voor zover de opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken of andere materialen.
 13. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor fouten of gebreken van de door ons ingeschakelde derden indien en voorzover zij zich op hun beurt jegens ons hebben geexonereerd.

Artikel 14. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer tijdig kan worden verlangd, werkstakingen in ons bedrijf daaronder begrepen.
 2. De partij die meent in overmacht te (komen te) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
 3. Indien de overmacht naar ons oordeel van tijdelijke aard is of zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet.
 4. Is naar ons oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de geleden of te lijden schade, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd.

Artikel 15. Oplevering van het werk

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
  1. opdrachtgever het werk schriftelijk heeft goedgekeurd;
  2. het werk door de opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt de opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
  3. wij schriftelijk aan opdrachtgever hebben medegedeeld dat het werk is voltooid en dat opdrachtgever niet binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd.
 2. Keurt de opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgaaf van redenen schriftelijk aan ons kenbaar te maken.
 3. Keurt de opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij ons in gelegenheid stellen het werk opnieuw te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daar opnieuw van toepassing.

Artikel 16. Klachten

 1. Eventuele klachten ten aanzien van zichtbare gebreken of facturen, worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 30 dagen na levering van de betreffende prestatie en/of na factuurdatum schriftelijk hebben bereikt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Klachten ten aanzien van verborgen gebreken worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 30 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 60 dagen na levering van de betreffende prestatie hebben bereikt onder opgave van de aard en grond der klachten.
 2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn(en) wordt de opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Elke aanspraak op nakoming, vergoeding van kosten en/of schade vervalt indien niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is geklaagd.
 3. Indien klachten door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
 4. Slechts indien en voor zover de klacht gegrond bevonden wordt, schort dit de nog niet vervallen betalingsverplichting van de opdrachtgever op tot het moment waarop de klacht is afgewikkeld.
 5. Indien ingevolgde dit artikel een klacht tijdig wordt ingediend, blijft de opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 17. Industriële eigendoms- en auteursrechten

 1. Ieder gebruik van het opgeleverde werk dat niet is overeengekomen, zal worden beschouwd als een inbreuk op ons auteursrecht.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom op grond van de overeenkomst of aanbieding berusten uitsluitend bij ons. Denk daarbij aan ontwikkelde of ter beschikking gestelde cd’s, dvd’s, foto’s, video’s, adviezen, tekeningen, schetsen, concepten, scripts, begrotingen, ramingen, rapporten, berekeningen, verslagen, contracten en andere bescheiden, alsmede maquettes, modellen, programmatuur, websites, et cetera, evenals voorbereidend materiaal daarvan. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de Wet uitdrukkelijk worden toegekend.
 3. Alle geleverde materialen blijven eigendom van ons totdat de daarvoor verschuldigde prijs, met inbegrip van eventuele rente en kosten, geheel is voldaan.
 4. Wij behouden tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis en audiovisueel materiaal voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Wij hebben, met uitsluiting van ieder ander, het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging.
 6. Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen als gevolg van de overeenkomst met ons, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het project voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging in overeenstemming met de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het project, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande plannen bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan ons bekend te zijn gemaakt. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffende werk door opdrachtgever zelf, of voor zijn rechtsopvolgers.

Artikel 18. Geschillen

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage of mediation te laten beslechten, in welk geval wij de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. De daarmee gemoeide kosten komen ten laste van partijen zodanig als de arbiters zullen bepalen.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Overige internationale regelingen die op de overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, worden eveneens uitgesloten voor zover de betreffende regeling uitsluiting toelaat.